Muziejininkystės biuletenis 2002’5-6

2002 m. spalio 26-ąją Skriaudžių buities ir Kalendorių muziejai atšventė 35-erių ir 5-erių metų sukaktis. Mintimis apie muziejų įkūrimą, rūpesčius ir džiaugsmus dalijasi jų įkūrėjas ir direktorius Pijus Brazauskas

Skriaudžių buities muziejus įkurtas 1967 m. anks­tyvą pavasarį, kai kovo 8-ąją Kuprių kaimo kultūros namuose surengtą dailininko iš Vilniaus Boleslovo Mo­tuzos dailės darbų parodą aplinkinių kaimų moterys sunešė daugiau kaip 100 savo rankdarbių — pirštinių, lovatiesių, staltiesių, kilimėlių ir kitokių įdomybių, pa­darytų ilgais žiemos vakarais. Parodą apžiūrėję daili­ninkai iš Vilniaus Pranas Gudynas ir B.Motuza gerai įvertino darbus ir pasiūlė prie kultūros namų įkurti et­nografini muziejų. Šio nelengvo darbo energingai ėmė­si Kuprių kultūros namų direktorius Steponas Jaro­šas.Surinktiems rankdarbiams eksponuoti jau 1968 m. vasarą gyvenvietėje buvo pastatyta suvalkietiška dūminė stuba (tokie gyvenamieji namai šiame krašte sto­vėjo daugiau kaip prieš 100 metu). Statybos darbus fi­nansavo „Dainavos” kolūkis (pirmininkas A.Sinkevi­čius). 1970 m. ‘šalia’ šio namo iškilo dar ir kalvė.

Muziejaus įkūrimo entuziastas S.Jarošas netikėtai susirgo ir 1973 m. pavasari atgulė Šilavoto kapų smė­lėtą kalnelį. Jo pradėtus gražius darbus toliau tęsė žmo­na, bibliotekininkė Marijona. Jau jai vadovaujant 1974 m. prie stubos ir kalvės buvo pastatyta dar ir nedidelė klėtis — mergaičių klėtelė. Per muziejaus kūrimosi lai­kotarpį daug eksponatų laikinai buvo priglaudę netoli gyvenę kultūros entuziastai Ona ir Zigmas Juozaičiai.

978 m. ekspozicija šiuose pastatuose ir etnografi­nė dalis, buvusi Juozaičių sodyboje buvo sujungta ir pavadinta „Suvalkietiška sodyba — muziejus”. Naujai pertvarkytas muziejus 1978 m. gruodžio 28 d. buvo iš­kilmingai atidarytas lankytojams. Deja, 1980 m. sujun­gus „Dainavos” ir Skriaudžių kolūkius, kolūkio cen­tras buvo perkeltas i Skriaudžius. Kadangi muziejus nuo kolūkio centro nutolęs per 8 km, todėl ekskursi­jos į jį užsukdavo vis rečiau. 1986 m. M.Jarošienei iš­ėjus pensiją, muziejus liko be globos. Dėl to 1987 m. visi trys pastatai buvo pervežti į Skriaudžius. Be to, prie jų buvo pastatyta dar viena klėtis, atvežta iš Ja­naukos kaimo gyventojo Kazio Rutkos sodybos (už tai kolūkis uždengė jo sodybos statiniu stogus). Naujai pa­statytas muziejus, prigludęs prie Skriaudžių kanklių ansamblio įkūrėjo Prano Puskunigio sodybos, atgimė iš naujo. Lankytojams duris jis atvėrė 1989 m.

1991 m gegužės 14 d. Prienų rajono valdybos po­tvarkiu iki tol buvęs visuomeninis muziejus buvo per­imtas savivaldybės žinion ir pavadintas Skriaudžiu bui­ties muziejumi. Šiam įvykiui atminti 1991 m. pavasari muziejaus kieme, netoli šulinio, buvo pasodintas ąžuo­liukas, kuri iš gilės išaugino Izabelė Alenskienė, 1978 m. persikėlusi Skriaudžius iš netoliese buvusio Pata­šinės kaimo. Pagrindinė eksponatų dalis, dabar esanti muziejuje, yra surinkta iš aplinkinių kaimų ir mieste­lių. Žmonės noriai atiduoda muziejui jiems jau atitar­navusius senus namų apyvokos daiktus, dokumentus, įrankius. Jie primena žmonių buitį prieš 100 ir dau­giau metų, netolimos praeities kančias Sibiro ar amži­nojo įšalo žemėje, mažai apmokamus darbus kolūkiuo­se, amžinąją kovą ir tikėjimą savo tėvynės laisve.

Seniausias muziejaus eksponatas yra virtuvinė spin­ta, ant kurios išpjaustyta data: 1799 marca dnia 8. Ga­lima spėti, kad ir tada kovo 8-oji buvo kažkuo ypatin­ga. Buvęs skriaudietis, vėliau ilgametis Kauno medici­nos universiteto docentas daktaras Leonas Džekčio­rius 2001 m. muziejui padovanojo savo, kaip jauno ūki­ninko, 1938 m. gautą trispalvę, išsaugotą per visą so­vietinę okupaciją. Tik ji buvo išardyta, o visos dalys buvo laikomos atskirai — Kaune, Mauručiuose ir Skriaudžiuose. Įdomiausias tremties laikų eksponatas, matyt yra skriaudietės Gražinos Džekčioriūtės prof­sąjungos nario bilietas, išrašytas jakutų kalba. Tarp uni­kaliausių eksponatų yra ir medinis arklas, naudotas prieš 200 metų. 1999 m. vasarą Jūrės girininkas Juo­zas Neverauskas muziejų atvežė medžio tekinimo stakles, kuriomis iki šių dienų dirbo Juozas Bakys, gy­venęs Kazlų Rūdos miškuose, kur niekada nebuvo elek­tros. Manoma, kad joms tada buvo apie 70 metų. Įdo­mi ir skalbinių gręžimo mašina, pagaminta 1896 m. Amerikoje ir 1910 m. Jono Kuro parsivežta Skriau­džius. Unikalūs ir ilgametės Papilvio kaimo gyvento­jos Adelės Ališauskienės eksponatai — molinis skob­tas kubilas, naudotas žąsiukams perinti su išpjaustyta data — 1840 m. arba iš lazdelių padaryta dviejų aukštų dėžė sūriams džiovinti su išpjaustyta data — 1869 m.

Derama vieta muziejuje skiriama ir Skriaudžių kan­klių ansambliui bei jo įkūrėjui Pranui Puskunigiui, jo sūnui Leonui ir kitiems kanklininkams — Antanui De­gučiui, Jurgiui Alenskui, Kaziui Banioniui, Kaziui Or­lauskui, kanklių meistrui Kajetonui Naudžiui. Nors jie visi jau iškeliavę amžinybėn, bet sekėjų liko daug. 2001 m. ansamblis atšventė jau 95-ąji gimtadieni.

1997 m. per muziejaus 30-meti buvo galvojama parengti naują parodą. Kadangi savo šeimos biblio­tekoje suradome 75 įvarius kalendorius, todėl kilo idė­ja per šventę juos parodyti. Be to, buvo pradėta rink­ti kalendorius iš vietos gyventojų. 1997 m. birželio 15 d.